the best solutions for learning foreign languages
English Bulgarian
lawзакон; законност; право; юриспруденция; съд; съдопроизводство
law courtсъд
law of obligationоблигационно право
lawbreakerзакононарушител; правонарушител
lawbreakingнарушаване на закона; неспазване на закона
lawfulзаконен; справедлив; основателен
lawful ageпълнолетие
lawfulnessзаконност; законосъобразност
lawgiverзаконодател
lawlessбеззаконен; необуздан; разюздан
Bulgarian   English